02 494 2690
Пон - Пет | 10:00 - 17:00

Общи условия за Партньорска програма на Fulfillmento

Fulfillmento > Общи условия за Партньорска програма на Fulfillmento

I. Предмет

1.1.

Настоящите Общи условия уреждат условията за партньорската програма, която Дейта Екс ЕООД, ЕИК: 131316570, адрес на регистрация ж.к. Света Троица, бл. 313Б, 1309 София, България, управлявано от Ясен Живков, (наричан по-долу Fulfillmento), извършва заедно със свои Партньори.

1.2.

Партньорството между Fulfillmento и неговите Партньори са подчинени на условията на настоящите Общи условия и на приложимите императивни правни норми. Всеки Партньор, който предлага на Fulfillmento клиент по тази Партньорска програма, приема, че сключва с Fulfillmento договор, неразделна част от който са настоящите Общи условия.

1.3.

Изричното писмено съгласие на Fulfillmento е необходимо за всяко изменение на настоящите Общи условия и за допълнителни уговорки, свързани с предлаганото складово логистично обслужване, а всяко договорно изменение важи само за конкретния случай, за който се отнася.

1.4.

По взаимно съгласие Fulfillmento и Партньорът могат да договорят условия, различни от разпоредбите на настоящите Общи условия. Тази договорка е валидна единствено ако е извършена в писмен вид и е потвърдена от съответно упълномощените представители на страните.

1.5.

Общите условия са достъпни на нашия интернет адрес https://fulfillmento.com/tnc-affiliate/

II. Права и задължения на Fulfillmento

2.1.

По силата на настоящите Общи условия Fulfillmento се задължава:

 • да изплаща на Партньора всички дължими суми на падежа им, които по силата на настоящите Общи условия са за сметка на Fulfillmento.
 • да предоставя своевременно цялата информация, необходима за отчетността между страните.
 • да уведоми Партньора при откриване на нередности и проблеми с предложените от него потенциални клиенти.

2.2.

Fulfillmento има право по силата на настоящите Общи условия:

 • да използва предоставената информация по всякакъв начин, който не е ограничен и забранен от закона.
 • да игнорира и не използва информация предоставена от Партньора, ако прецени, че тази информация не е релевантна.
 • да не изплати комисионна на Партньора, ако намери доказателства уличаващи свързаност между Партньора и предложения клиент.

III. Права и задължения на Партньорът

3.1.

По силата на настоящите Общи условия Партньорът се задължава да предоставя релевантна информация относно потенциални клиенти, които предлага.

3.2.

Партньорът има право по силата на настоящите Общи условия:

 • Да получи от Fulfillmento дължимата комисионна за съгласно правилата, регламентирани в настоящите Общи условия и другите договорни отношения между страните.
 • да получи необходимата информация от страна на Fulfillmento относно изпълнение на предложените сделки.

2.3.

С акта на предлагане на потенциални клиенти на Fulfillmento Партньора декларира че не е свързано лице с предложеният търговец.

IV Комисионни и възнаграждения

4.1.

Fulfillmento извършва услугите си по складово логистично обслужване срещу месечно възнаграждение.

4.3.

Цените в дадените от Fulfillmento оферти и сключените от нас договори включват само изрично изброените дейности и услуги и ако не е договорено друго се отнасят за стандартни и безопасни търговски стоки с нормални размери и тегло и в нормално състояние, които не изискват специални условия и специален режим на съхранение или обработване.

4.4.

Изпълнението на приети от Клиента оферти на Fulfillmento започва в разумен срок след получаване и потвърждаване на конкретна поръчка с всички данни и инструкции, необходими за надлежното изпълнение на договорната услуга. Клиентът може да достъпи релевантна информация (цена на превоза, движение на стоката и др.) за всяка направена поръчка от трети лица посредством електронната платформа на Fulfillmento.

4.5.

При поръчка на стоки на Клиента от трети лица сумите по наложените платежи се изплащат на Fullfimento като получател. Сроковете за превеждане на наложените платежи се определят от Клиента чрез избор в електронната платформа на Fulfillmento. Fulfillmento чрез последващ превод превежда получената сума на Клиента.

4.6.

При промени в себестойността, които са извън контрола ни, Fulfillmento има право да промени офертите и цените си или да поиска възстановяване на разходи със или без предварително уведомление. Горното се отнася включително и за случаите, в които Fulfillmento извърши допълнителни услуги, които не са включени в офертната цена. Fulfillmento има право да получи възнаграждение съобразно направените разходи и в случай, че Клиентът оттегли потвърдена поръчка.

4.7.

Всички цени са в български лева и не включват Данък върху добавената стойност (ДДС).

V. Предлагане на клиенти и организиаране на срещи с клиенти

5.1.

Fulfillmento приема стоките по документи и по външни белези (брой на колетите, вид и състояние на опаковката), без да отговаря за вложеното в колетите съдържание. Fulfillmento не е длъжен да дава, нито да приема ангажиращи го декларации за съдържанието, теглото, стойността и състоянието на стока, нито за особен интерес от доставката.

5.2.

Fulfillmento взима всички разумни мерки за обезопасяване и/или за охрана на склада и за предотвратяване на вреди от атмосферни влияния, пожар, както и от съхраняване на стоките по неподходящ начин.

5.3.

Fulfillmento запазва разумна свобода по отношение на средствата, технологиите и процедурите, които използва при подреждането, съхранението, обработването и изпращането на приетите стоки.

5.4.

Освен ако изрично е договорено друго, Fulfillmento не е длъжен да съхранява стоките на Клиента отделно от другите стоки в склада.

5.5.

В случай на опаковка, която е предоставена от Клиента, Клиентът отговаря за нейното качество и съответствие с нуждите на доставката.

5.6.

При избора на превозен договор Fulfillmento се стреми да избере подходящ превозвач и тарифа, съобразявайки най-добрите условия за извършване на доставката.

5.7.

Fulfillmento не носи каквато и да е отговорност за:

 • липса, повреда или погиване на стоки след като е предал стоката на превозвач.
 • възможни закъснения на превозвачи.
 • нереализиране на доставката поради каквито и да е причини, свързани с превоза.

5.8.

При извършване на доставката са в сила Общите условия на съответния превозвач, които определят границите на отговорност на превозвача за вреди, свързани с превоза на стоките. При изрично желание на Клиента стоките могат да се изпращат с обявена стойност. В този случай и при възникване на събитие по предходната точка Клиентът има право на съответно обезщетение за вредите, които са причинени при превоза на стоките.

VII. Ограничение на отговорността

7.1.

Fulfillmento носи отговорност за доказани липси, повреждане или погиване на стока, оставена на съхранение при Fulfillmento, като се вземат предвид ограниченията на отговорността, предвидени в настоящите Общи условия.

7.2.

Fulfillmento се освобождава от отговорност за вреди от липси и повреди на стока, ако същите са произлезли от:

 • изпълнение на инструкции на Клиента и действия или бездействия на същия.
 • явно неподходяща, недостатъчна или липсваща опаковка ако Клиентът е дал съгласие пратките да бъдат приети с такава опаковка.
 • свойствата, присъщи на стоката и/или на материалите, от които тя е изработена.
 • липсата на инструкции на Клиента, когато такива са били необходими с оглед естеството на стоката/услугата.
 • вътрешни и скрити дефекти на стоката и на нейната опаковка.
 • действие на гризачи, молци, плесени и други паразити и вредители.
 • нормално стареене, биологически и физико-химически процеси обичайно протичащи в стоката.
 • непреодолима сила (форсмажор) като природни бедствия, войни, стачки, изобщо непредвидими и непреодолими обстоятелства извън контрола на страните.
 • ниски и високи температури, изсъхване, овлажняване или кондензация на влага в склад без специално регулиране на температурата и/или на влажността (освен ако изрично е договорено стоката да се съхранява в склад с регулиране на температурата и/или на влажността).
 • други атмосферни влияния и последиците от същите при съхраняване на стоката в незащитен от тези влияния склад със съгласието на Клиента.

7.3.

Във всички случаи Fulfillmentoотговаря само и единствено за преките липси и повреди и не носи отговорност за никакви косвени вреди, загуби и пропуснати ползи.

7.4.

При скрити липси и повреди, които не могат да бъдат установени чрез външен оглед на стоката при нейното приемане в и предаване от склада, до доказване на противното се презюмира, че вредите са настъпили преди приемането на стоката от Fulfillmento.

7.5.

Fulfillmento не е длъжен да дава, нито да приема ангажиращи го декларации за съдържанието, теглото, стойността и състоянието на стоката.

7.6.

Дължимото от Fulfillmento обезщетение не може да надвиши стойността на увредената/липсваща стока по времето и на мястото, където стоката е била приета от Fulfillmento.

7.7.

Във всички случаи дължимото от Fulfillmento обезщетение за вреди и липси се ограничава до упоменатата в Тарифата стойност на брой липсваща или повредена стока и по условията на Отговорността. Застраховането на стоката над упоменатия по-горе лимит се извършва за сметка на Клиента, по условията в Тарифата и Отговорността, и само по изрична инструкция през платформата на Fulfillmento, указваща застрахователната стойност и покритите рискове. И в двата случая се налага, при липсваща или повредена стока, Клиентът да удостовери реалната стойност на стоката предоставяйки фактури, договори с трети страни или всякакви други приложими документи, доказващи стойността на стоките.

X. Срок на договора

10.1.

Ако не е договорено друго, всяка страна има право да прекрати договора с едномесечно писмено предупреждение.

10.2.

Независимо от договорените срокове, Fulfillmento може да прекрати съхранението на стоките в следните случаи:

 1. с едномесечно предупреждение
  • ако сметне, че правата му не са обезпечени от стойността на стоката.
  • в случай, че Клиентът не изпълни задълженията си за предоставяне на документи при поискване от Fulfillmento.
  • ако финансовото състояние на Клиента е влошено до такава степен, че съгласно мнението на Fulfillmento застрашава способността на Клиента да изпълни своите задължения за плащане към Fulfillmento.
  • Клиентът не e изплатил дължимо вземане по фактура в 30 дневен срок от издаването.
 2. без предупреждение
  • ако установи, че стоката застрашава персонала, имуществото му или другите стоки.
  • ако стоката е погинала или развалена.

10.3.

Купувачът не може да претендира обезщетение на основание горните действия на Fulfillmento.

XI. Заключителни разпоредби

11.1.

В случай че отделни разпоредби на настоящите Общите условия се окажат недействителни, това не води до недействителност на останалите уговорки на Общите условия.

11.2.

Отказът от право от страна на Fulfillmento по настоящите Общи условия няма да се счита за валиден, ако не е заявен в писмена форма и няма да се счита за отказ от това право или други права в бъдещe.

11.3.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. При невъзможност за постигане на съгласие, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Публикувани: 01.09.2019 00:00 часа – Валидни от: 01.09.2019 00:00 часа