02 494 2690
Пон - Пет | 10:00 - 17:00

Общи условия за складово логистично обслужване на Fulfillmento

Fulfillmento > Общи условия за складово логистично обслужване на Fulfillmento

I. Предмет

1.1.

Настоящите Общи условия уреждат условията за извършване на услугите по складово логистично обслужване, включващи съхранение, складиране, опаковане и разпращане на стоки, както и други фулфилмънт услуги, които Дейта Екс ЕООД, ЕИК: 131316570, адрес на регистрация ж.к. Света Троица, бл. 313Б, 1309 София, България, управлявано от Ясен Живков и други юридически лица, които са наети за предлагане на услугите, (наричани по-долу Fulfillmento), извършва по възлагане от трети лица (Клиенти).

1.2.

Всички извършвани от Fulfillmento дейности и услуги във връзка с предлаганото складово логистично обслужване са подчинени на условията на настоящите Общи условия и на приложимите императивни правни норми. Всеки клиент, който възлага на Fulfillmento да извърши услуга по т. 1.1., приема, че сключва с Fulfillmento договор, неразделна част от който са настоящите Общи условия.

1.3.

Изричното писмено съгласие на Fulfillmento е необходимо за всяко изменение на настоящите Общи условия и за допълнителни уговорки, свързани с предлаганото складово логистично обслужване, а всяко договорно изменение важи само за конкретния случай, за който се отнася.

1.4.

По взаимно съгласие Fulfillmento и Клиентът могат да договорят условия, различни от разпоредбите на настоящите Общи условия. Тази договорка е валидна единствено ако е извършена в писмен вид и е потвърдена от съответно упълномощените представители на страните.

1.5.

Общите условия са достъпни на нашия интернет адрес https://fulfillmento.com/tnc/

II. Права и задължения на Клиента

2.1.

По силата на настоящите Общи условия Клиентът се задължава:

 • да изплаща на Fulfillmento всички дължими суми на падежа им, независимо дали тези суми представляват дължимото възнаграждение за оказани услуги, или са понесени от Fulfillmento разходи и вреди, които по силата на настоящите Общи условия са за сметка на Клиента.
 • да предоставя своевременно цялата информация, необходима за точното изпълнение на услугите от страна на Fulfillmento.
 • да уведоми Fulfillmento за особеностите на стоките, с оглед преценка за опаковането, начина на съхранение, превоз и др.
 • да предоставя при поискване от Fulfillmento фактури, договори с трети страни или всякакви други приложими документи, доказващи покупката или вноса на стоките.

2.2.

Клиентът има право по силата на настоящите Общи условия:

 • да получи пълно, точно и срочно изпълнение на възложените складово логистични дейности и услуги.
 • да получи сумата от наложените платежи за закупените стоки, които Fulfillmento е получил от трети лица.
 • да получи обезщетение за причинени вреди по причина на нарушения от страна на Fulfillmento на правилата, регламентирани в настоящите Общи Условия и в допълнителни договорни отношения между страните.

2.3.

С акта на възлагане на дадена дейност, сделка или услуга на FulfillmentoКлиентът декларира че:

 • стоките не са предмет на сделки, забранени от законите на Република България или от приложими международни разпоредби.
 • стоките са подходящо подготвени, опаковани и обозначени за целите, за които се предават на Fulfillmento (освен ако горното не е задължение на Fulfillmento).
 • при липсата на специфични инструкции, приема стоките да се съхраняват, обработват и изпращат по обичайния за това начин по преценка на Fulfillmento.

III. Права и задължения на Fulfillmento

3.1.

По силата на настоящите Общи условия Fulfillmento се задължава да: положи необходимата грижа за правилното съхранение и опазване на предадените му стоки.

извършва складово логистично обслужване на стоките на Клиента, включващо дейностите по т. 1.1.

съхранява стоките от момента, в който ги получи от Клиента, до предаването на стоките на превозвач, за да бъде осъществен превозът.

сключи от свое име, но за сметка на Клиента превозен договор с превозвач за предадените стоки.

превежда на Клиента дължимата сума от наложените платежи, които е получил за поръчки на стоките на Клиента.

предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, с грижата на добрия търговец и в съответствие с правилата, регламентирани в настоящите Общи Условия, както и в съответствие с приложимите нормативни актове.

предоставя на Клиента информация за направените поръчки и движението на стоката посредством електронната платформа на Fulfillmento.

3.2.

Fulfillmento има право по силата на настоящите Общи условия:

 • Да получи от Клиента дължимото месечно или друго възнаграждение за извършените услуги или претърпени разходи и вреди съгласно правилата, регламентирани в настоящите Общи условия и другите договорни отношения между страните.
 • да получи необходимите документи, информация и съдействие от страна на Клиента за изпълнение на предоставяните услуги. Горното се отнася включително за предоставяне на фактури, договори с трети страни или всякакви други приложими документи, доказващи покупката или вноса на стоките на Клиента.
 • да прекрати временно предоставянето на услуги и да забави изплащането на наложени платежи до максимално заложения в системата срок, при условие че Клиентът е забавил плащането на някое дължимо свое парично задължение по силата на този договор за повече от 10 (десет) календарни дни. Временното прекратяване продължава до пълно изчистване на задължения в падеж.
 • да задържи стоки или стокови документи на Клиента, с цел обезпечаване на своето вземане.

IV Оферти, поръчки и цени

4.1.

Fulfillmento извършва услугите си по складово логистично обслужване срещу месечно възнаграждение.

4.2.

Цените на услугите на Fulfillmento, сроковете за изпълнение на поръчките и отговорността към Клиента са уточнени в специални допълнения към настоящите Общи условия.

 • всички цени на Fulfillmento, наричани в съвкупност тук Тарифата са достъпни на нашият интернет адрес https://merchant.fulfillmento.com/prices/
 • всички сроковете за изпълнение на поръчките от Fulfillmento, наричани в съвкупност тук Срокове за изпълнение са достъпни на нашият интернет адрес https://merchant.fulfillmento.com/timelimits/
 • отговорността на Fulfillmento към Клиента, покрита от застрахователна полица, наричана тук Отговорност са достъпни на нашият интернет адрес https://merchant.fulfillmento.com/insurance/

4.3.

Цените в дадените от Fulfillmento оферти и сключените от нас договори включват само изрично изброените дейности и услуги и ако не е договорено друго се отнасят за стандартни и безопасни търговски стоки с нормални размери и тегло и в нормално състояние, които не изискват специални условия и специален режим на съхранение или обработване.

4.4.

Изпълнението на приети от Клиента оферти на Fulfillmento започва в разумен срок след получаване и потвърждаване на конкретна поръчка с всички данни и инструкции, необходими за надлежното изпълнение на договорната услуга. Клиентът може да достъпи релевантна информация (цена на превоза, движение на стоката и др.) за всяка направена поръчка от трети лица посредством електронната платформа на Fulfillmento.

4.5.

При поръчка на стоки на Клиента от трети лица сумите по наложените платежи се изплащат на Fullfimento като получател. Сроковете за превеждане на наложените платежи се определят от Клиента чрез избор в електронната платформа на Fulfillmento. Fulfillmento чрез последващ превод превежда получената сума на Клиента.

4.6.

При промени в себестойността, които са извън контрола ни, Fulfillmento има право да промени офертите и цените си или да поиска възстановяване на разходи със или без предварително уведомление. Горното се отнася включително и за случаите, в които Fulfillmento извърши допълнителни услуги, които не са включени в офертната цена. Fulfillmento има право да получи възнаграждение съобразно направените разходи и в случай, че Клиентът оттегли потвърдена поръчка.

4.7.

Всички цени са в български лева и не включват Данък върху добавената стойност (ДДС).

V. Приемане, съхранение и изпращане на стоки.

5.1.

Fulfillmento приема стоките по документи и по външни белези (брой на колетите, вид и състояние на опаковката), без да отговаря за вложеното в колетите съдържание. Fulfillmento не е длъжен да дава, нито да приема ангажиращи го декларации за съдържанието, теглото, стойността и състоянието на стока, нито за особен интерес от доставката.

5.2.

Fulfillmento взима всички разумни мерки за обезопасяване и/или за охрана на склада и за предотвратяване на вреди от атмосферни влияния, пожар, както и от съхраняване на стоките по неподходящ начин.

5.3.

Fulfillmento запазва разумна свобода по отношение на средствата, технологиите и процедурите, които използва при подреждането, съхранението, обработването и изпращането на приетите стоки.

5.4.

Освен ако изрично е договорено друго, Fulfillmento не е длъжен да съхранява стоките на Клиента отделно от другите стоки в склада.

5.5.

В случай на опаковка, която е предоставена от Клиента, Клиентът отговаря за нейното качество и съответствие с нуждите на доставката.

5.6.

При избора на превозен договор Fulfillmento се стреми да избере подходящ превозвач и тарифа, съобразявайки най-добрите условия за извършване на доставката.

5.7.

Fulfillmento не носи каквато и да е отговорност за:

 • липса, повреда или погиване на стоки след като е предал стоката на превозвач.
 • възможни закъснения на превозвачи.
 • нереализиране на доставката поради каквито и да е причини, свързани с превоза.

5.8.

При извършване на доставката са в сила Общите условия на съответния превозвач, които определят границите на отговорност на превозвача за вреди, свързани с превоза на стоките. При изрично желание на Клиента стоките могат да се изпращат с обявена стойност. В този случай и при възникване на събитие по предходната точка Клиентът има право на съответно обезщетение за вредите, които са причинени при превоза на стоките.

VI. Специфични условия по отношение на стоки със специални свойства

6.1.

Fulfillmento определя специфични условия за приемане на следните категории стоки със специални свойства:

 • опасни стоки, оръжия
 • температурно чувствителни стоки
 • жива стока
 • храна за животни
 • лекарства
 • стоки емитиращи миризма
 • извънгабаритни, тежки или лесноразваляеми стоки
 • стоки, представляващи опасност за човешкото здраве и живот, за всякакво имущество или за околната среда
 • стоки, изискващи специален режим и приспособления за складирането, съхранението и превозването им.

6.2.

Fulfillmento приема стоки по горната точка само по изрична писмена договореност, основана на декларацията на Клиента за специалните свойства и/или специалния режим на съхранение или превозване на тези стоки, както и след получаване на необходимото разрешение или лицензия от компетентните за това органи.

6.3.

Ако стоки със специални свойства бъдат предадени на Fulfillmento без гореупоменатата декларация и/или ако същата не е пълна и точна, Клиентът носи отговорност за всички произлезли от това разходи и вреди, даже когато няма виновно поведение от негова страна.

VII. Ограничение на отговорността

7.1.

Fulfillmento носи отговорност за доказани липси, повреждане или погиване на стока, оставена на съхранение при Fulfillmento, като се вземат предвид ограниченията на отговорността, предвидени в настоящите Общи условия.

7.2.

Fulfillmento се освобождава от отговорност за вреди от липси и повреди на стока, ако същите са произлезли от:

 • изпълнение на инструкции на Клиента и действия или бездействия на същия.
 • явно неподходяща, недостатъчна или липсваща опаковка ако Клиентът е дал съгласие пратките да бъдат приети с такава опаковка.
 • свойствата, присъщи на стоката и/или на материалите, от които тя е изработена.
 • липсата на инструкции на Клиента, когато такива са били необходими с оглед естеството на стоката/услугата.
 • вътрешни и скрити дефекти на стоката и на нейната опаковка.
 • действие на гризачи, молци, плесени и други паразити и вредители.
 • нормално стареене, биологически и физико-химически процеси обичайно протичащи в стоката.
 • непреодолима сила (форсмажор) като природни бедствия, войни, стачки, изобщо непредвидими и непреодолими обстоятелства извън контрола на страните.
 • ниски и високи температури, изсъхване, овлажняване или кондензация на влага в склад без специално регулиране на температурата и/или на влажността (освен ако изрично е договорено стоката да се съхранява в склад с регулиране на температурата и/или на влажността).
 • други атмосферни влияния и последиците от същите при съхраняване на стоката в незащитен от тези влияния склад със съгласието на Клиента.

7.3.

Във всички случаи Fulfillmentoотговаря само и единствено за преките липси и повреди и не носи отговорност за никакви косвени вреди, загуби и пропуснати ползи.

7.4.

При скрити липси и повреди, които не могат да бъдат установени чрез външен оглед на стоката при нейното приемане в и предаване от склада, до доказване на противното се презюмира, че вредите са настъпили преди приемането на стоката от Fulfillmento.

7.5.

Fulfillmento не е длъжен да дава, нито да приема ангажиращи го декларации за съдържанието, теглото, стойността и състоянието на стоката.

7.6.

Дължимото от Fulfillmento обезщетение не може да надвиши стойността на увредената/липсваща стока по времето и на мястото, където стоката е била приета от Fulfillmento.

7.7.

Във всички случаи дължимото от Fulfillmento обезщетение за вреди и липси се ограничава до упоменатата в Тарифата стойност на брой липсваща или повредена стока и по условията на Отговорността. Застраховането на стоката над упоменатия по-горе лимит се извършва за сметка на Клиента, по условията в Тарифата и Отговорността, и само по изрична инструкция през платформата на Fulfillmento, указваща застрахователната стойност и покритите рискове. И в двата случая се налага, при липсваща или повредена стока, Клиентът да удостовери реалната стойност на стоката предоставяйки фактури, договори с трети страни или всякакви други приложими документи, доказващи стойността на стоките.

VIII. Рекламация

8.1.

Всички вреди от липси, повреди и по други причини следва да се документират и да се съобщят писмено на Fulfillmento незабавно след като събитията, които са повод за рекламацията, станат известни на увредената страна, но във всеки случай не по-късно от:

 • приемането на стоката при явни липси и повреди.
 • 5 (пет) календарни дни след приемането при скрити липси и повреди на стоката.
 • 30 (тридесет) календарни дни след събитието при всички други случаи.

8.2.

При неспазване на сроковете и процедурите описани в т. 8.1. се презюмира, че вредите и липсите са настъпили след предаване на стоката от Fulfillmento.

8.3.

Срокът за предявяване на доказана рекламация срещу Fulfillmento е 15 (петнадесет) календарни дни от датата, на която стоката е била предадена от Fulfillmento, а при пълна липса – от датата на която стоката е трябвало да бъде предадена.

8.4.

Рекламацията е законно предявена само когато Клиентът е заплатил всички дължими на Fulfillmento суми без отлагане, отбив или прихващане.

IX. Право на задържане:

9.1.

За обезпечаване на вземанията си, независимо дали същите са с настъпил падеж, Fulfillmento има право на задържане върху стоките и стоковите документи – предмет на вземането.

9.2.

Правото на задържане по т. 9.1 се простира върху всички други намиращи се в разпореждане на Fulfillmento стоки, ценни книжа и парични суми, които са собственост или са под разпореждане и владение на неизправния длъжник. Никакви извършени със стоките разпоредителни сделки и правни действия не могат да бъдат противопоставени на или да накърнят гореописаното право на задържане.

9.3.

Ако каквито и да са дължими на Fulfillmento суми не бъдат изплатени в срок от 30 (тридесет) календарни дни след като Fulfillmento е уведомил длъжника, че ще упражни правото си на разпореждане със стоките му, тези стоки могат да бъдат продадени на търг или по друг начин по преценка на Fulfillmento. При бързоразваляеми стоки, срокът за уведомлението за разпореждане е тридневен.

9.4.

Fulfillmento не носи отговорност за по-ниската цена, реализирана при продажбата на стоките по предната точка, нито за други загуби и вреди на Клиента, нито за претенциите на трети страни които имат законен интерес в продадените стоки.

9.5.

Fulfillmento може да удовлетвори вземанията си от получените от продажбата нетни суми, при което длъжникът не се освобождава от отговорност за оставащите непогасени задължения към Fulfillmento.

9.6.

Превишаващите вземанията на Fulfillmento суми се депозират в банка на името на Клиента.

X. Срок на договора

10.1.

Ако не е договорено друго, всяка страна има право да прекрати договора с едномесечно писмено предупреждение.

10.2.

Независимо от договорените срокове, Fulfillmento може да прекрати съхранението на стоките в следните случаи:

 1. с едномесечно предупреждение
  • ако сметне, че правата му не са обезпечени от стойността на стоката.
  • в случай, че Клиентът не изпълни задълженията си за предоставяне на документи при поискване от Fulfillmento.
  • ако финансовото състояние на Клиента е влошено до такава степен, че съгласно мнението на Fulfillmento застрашава способността на Клиента да изпълни своите задължения за плащане към Fulfillmento.
  • Клиентът не e изплатил дължимо вземане по фактура в 30 дневен срок от издаването.
 2. без предупреждение
  • ако установи, че стоката застрашава персонала, имуществото му или другите стоки.
  • ако стоката е погинала или развалена.

10.3.

Купувачът не може да претендира обезщетение на основание горните действия на Fulfillmento.

XI. Заключителни разпоредби

11.1.

В случай че отделни разпоредби на настоящите Общите условия се окажат недействителни, това не води до недействителност на останалите уговорки на Общите условия.

11.2.

Отказът от право от страна на Fulfillmento по настоящите Общи условия няма да се счита за валиден, ако не е заявен в писмена форма и няма да се счита за отказ от това право или други права в бъдещe.

11.3.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. При невъзможност за постигане на съгласие, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Публикувани: 01.06.2020 00:00 часа – Валидни от: 01.07.2020 00:00 часа